Under årets första kvartal redovisades såväl tillväxt som klart förbättrat rörelseresultat i förhållande till föregående år. Vi upplevde ett stabilt marknadsläge med efterfrågan på en generellt hög nivå. Utdragna beslutsprocesser för investeringar inom förpackningsindustrin innebar dock fortsatt stora svängningar avseende orderingång och affärsavslut för vår projektbaserade verksamhet.

Koncernens företag rapporterade starka siffror under det andra kvartalet och sammantaget uppnåddes nya toppnoteringar i omsättning och resultat. Marknadsförhållandena var generellt sett oförändrat goda och orderingången fortsatt stabil på en tillfredsställande nivå. Utökade monteringslokaler för egenutvecklad automationsutrustning togs i bruk i Jönköping.

Under det tredje kvartalet rapporterade samtliga affärsenheter något högre volymer än för motsvarande period föregående år, medan resultatutvecklingen varierade mellan segmenten. Även marknadsförhållandena skiftade inom berörda branscher och orderingången var generellt mer avvaktande än under det första halvåret.

 

FÖRVÄRV AV KUGGTEKNIK
Den 1 juli förvärvades Kuggteknik i Leksand. Kuggteknik arbetar med skärande bearbetning och har specialistkompetens avseende tillverkning av kuggförsedda produkter i metalliska material. Verksamheten förfogar över resurser för produktion av såväl prototyper som stora volymer till snäva toleranser. Kunderna finns främst inom segmenten verktygs- och maskintillverkning, medicinteknik, förpackningsindustri och försvar.

Utfallet under årets sista tre månader kunde inte matcha de höga jämförelsetalen för motsvarande period föregående år. Den osäkerhet som präglade marknadsförhållandena inför avslutningen av året dämpades dock något och vi såg en generell stabilisering med ett överlag förbättrat orderläge.