Verksamhetsåret 2020

Efter fyra bra kvartal, med särskilt stark utveckling under det andra halvåret, kan vi summera 2020 som koncernens bästa hittills. Samtliga affärsenheter överträffade föregående års resultatnivåer och visade förbättrade marginaler. Många av koncernföretagen flyttade fram sina marknadspositioner och vi genomförde två kompletterande förvärv inom Precision Technology, som ytter­ligare stärker oss som grupp. 

För helåret uppgick omsättningstillväxten till 5 procent, varav drygt 4 procent var organisk. I förhållande till föregående år ökade rörelseresultatet med 19 procent medan rörelsemarginalen steg från 10,8 till 12,2 procent. Vinstmarginalen var 11,2 procent (9,9), vilket innebär att vårt uttalade mål om 8 procent väl överträffades. Ett högt kassaflöde befäste koncernens goda finansiella ställning ytterligare.

Året inleddes med stabila förutsättningar för samtliga affärsenheter. Under det första kvartalet låg de kundspecifika volymerna inom Industrial Solutions på en fortsatt god nivå samtidigt som aktiviteterna inom den projektrelaterade verksamheten ökade. För Industrial Products var trenden också positiv fram till mitten av mars, då några av affärsenhetens företag påverkades av fordonsindustrins produktionsuppehåll till följd av coronapandemin. Inom Precision Technology utvecklades verksamheten kopplad till framför allt medicinteknik väl medan andra områden upplevde ett något svagare marknadsklimat. 

Under det andra kvartalet kunde marginalerna bibehållas på ett bra sätt trots utmaningar kopplade till coronapandemin. Orderingången var totalt sett starkare än jämförelseperiodens. Framför allt inom den medicintekniska sektorn var aktivitetsnivån hög samtidigt som försäljningen kopplad till automationsprojekt var fortsatt god.

Koncernen hade en god utveckling under det tredje kvartalet. Jämfört med föregående år var tillväxten drygt 13 procent och rörelseresultatförbättringen 65 procent. En viss generell stabilisering i efterfrågan upplevdes inom flera marknadssektorer samtidigt som den indikerade uppgången inom medicinteknik var större än väntat.

Utfallet under det fjärde kvartalet var starkt och överträffade jämförelsetalen för motsvarande period föregående år. Även marknadsmässigt avslutades året på ett stabilt sätt och medförde ett sammantaget förbättrat orderläge i förhållande till förra årsskiftet. Två kompletterande förvärv genomfördes inom affärsenheten Precision Technology.