ÅTERVINNINGSBAR LÄTTVIKTARE

Genom en ny metod skapas lättviktsprodukter i ett till 100 % återvinningsbart plastmaterial. Lättviktsvarianterna, som kan ersätta vissa delar av ett fordons plastdetaljer, skapar många fördelar.

Läs mer

GLOBALT MILJÖARBETE SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER

Samarbetet mellan Fredriksons och Alfa Laval startade 2011 och grunden är en internationell konvention initierad av FN:s sjöfartsorganisation IMO.

Läs mer

CIPAX ÅTERVINNER ENERGI

Genom samarbete med ett grannföretag tar Cipax i Norge tillvara restpropan som annars skulle ha gått till spillo.

Läs mer

VÅRA MILJÖINDIKATORER

Grundförutsättningarna för våra mätningar av förbättringar inom miljöområdet är att samtliga koncernföretag kvartalsvis rapporterar data kring avfall, energianvändning och klimatutsläpp baserat på såväl egna system som uppgifter från leverantörer. Dessa data sammanställs på koncernnivå och jämförs med tidigare perioder. Jämförelser sker dels på totala volymer och dels i relation till omsättning. Vid beräkning av indikatorer i förhållande till omsättning räknas jämförelseperiodens belopp om till aktuell periods genomsnittliga valutakurser. Nyförvärvade företag inkluderas i de fall data finns tillgängliga och då på helårsbasis.
     Vår grundsträvan är att koncernens verksamheter ska generera minimalt med avfall. Det avfall som ändå blir resultatet av våra aktiviteter ska tas omhand av välrenommerade återvinningsföretag för en så cirkulär materialhantering som möjligt. Under det gånga året har vi efter rekommendation från vår miljökonsult ändrat fraktionerna för insamling av data till huvudgrupperingarna avfall lämnat för materialåtervinning och förbränning med respektive utan energiåtervinning samt deponi. Rapporteringen kring avfallshantering har fungerat väl och underlagen från våra samarbetspartners är goda.
     Även rapporteringen kring energianvändning fungerar väl utifrån egna system och underlag från våra energileverantörer. I mätningarna ingår elektricitet, fjärrvärme, gasol, naturgas och olja för drift, uppvärmning och kyla samt drivmedel för resor och transporter med egna fordon. Förbrukningen kopplad till affärsresor med bil baseras på antalet körda mil. Omräkningen till energi sker schablonmässigt utifrån en försiktighetsprincip, vilket innebär att vi använder en genomsnittlig bränsleförbrukning som i de flesta fall överstiger uppgifterna i biltillverkarnas klimatindex.
     Våra mätningar avseende klimatutsläpp omfattar för närvarande koldioxidutsläpp från energianvändning enligt föregående stycke samt utsläpp relaterade till affärsresor med flyg och externa godstransporter.