XANO-AKTIEN

XANOs B-aktier inregistrerades på Stockholmsbörsen den 5 december 1988 och är nu noterade på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 14 577 600 A-aktier och 43 916 614 B-aktier, totalt 58 494 214 aktier, med kvotvärde 0:625 SEK. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst. Totalt antal röster uppgår till 189 692 614. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

IR-KONTAKT


Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se

UTDELNINGSPOLITIK

Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.

AKTIEÄGARE

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet aktieägare till 7 032. Under 2021 ökade antalet med drygt 2 600.

Två aktieägare förfogar vardera över mer än tio procent av såväl kapital som röstetal för samtliga aktier i XANO. Anna Benjamin kontroller genom eget innehav och innehav via närstående 57,2 procent av rösterna och 27,6 procent av kapitalet. Pomona-gruppen AB innehar 29,4 procent av rösterna och 28,8 procent av kapitalet.

Se detaljerad information »

AKTIER I EGET FÖRVAR

2003 förvärvades 415 000 aktier av aktieslag B. Under 2006 genomfördes en nedsättning av aktiekapitalet genom indragning utan återbetalning av 198 000 av de återköpta aktierna. I samband med företagsförvärv under 2007 och 2008 överläts 47 000 respektive 30 000 egna aktier. Antalet aktier i eget förvar uppgick härefter till 140 000. Till följd av aktiesplit 2:1 2017 och överlåtelse av 133 778 egna B-aktier i samband med företagsförvärv 2018, uppgick antalet aktier i eget förvar vid ingången av 2019 till 146 222. I juni 2019 genomfördes ytterligare en aktiesplit 2:1 och antalet aktier ökade till 292 444. I december 2020 överläts 37 878 egna aktier i samband med företagsförvärv varefter 254 566 kvarstod i eget förvar. 

Efter genomförd aktiesplit 2:1 i juni 2022 innehar bolaget 509 132 egna B-aktier motsvarande 0,9 procent av totalt aktiekapital.