XANO-AKTIEN

XANOs B-aktier inregistrerades på Stockholmsbörsen den 5 december 1988 och är nu noterade på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.

Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 7 288 800 A-aktier och 21 958 307 B-aktier, totalt 29 247 107 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. Varje A-aktie berättigar till tio röster och varje B-aktie till en röst. Totalt antal röster uppgår till 94 846 307. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

IR-KONTAKT


Lennart Persson
VD och koncernchef
+46 36 31 22 00
lennart.persson@xano.se

UTDELNINGSPOLITIK

Det är styrelsens målsättning att utdelningen över en längre period ska följa resultatutvecklingen och motsvara minst 30 procent av resultat efter skatt. Den årliga utdelningsandelen ska dock ses i relation till investeringsbehov och eventuella återköp av aktier.

AKTIEÄGARE

Per den 31 december 2020 fanns det två aktieägare som vardera kontrollerade mer än tio procent av såväl kapital som röstetal för samtliga aktier i bolaget. Anna Benjamin kontrollerade genom eget innehav och innehav via närstående 57,2 procent av rösterna och 27,6 procent av kapitalet. Pomona-gruppen AB innehade 29,4 procent av rösterna och 28,8 procent av kapitalet.

Se detaljerad information »

AKTIER I EGET FÖRVAR

2003 förvärvades 415 000 aktier av aktieslag B. Under 2006 genomfördes en nedsättning av aktiekapitalet genom indragning utan återbetalning av 198 000 av de återköpta aktierna. I samband med företagsförvärv under 2007 och 2008 överläts 47 000 respektive 30 000 egna aktier. Antalet aktier i eget förvar uppgick härefter till 140 000. Till följd av aktiesplit 2:1 2017 och överlåtelse av 133 778 egna B-aktier i samband med företagsförvärv 2018, uppgick antalet aktier i eget förvar vid ingången av 2019 till 146 222. I juni 2019 genomfördes ytterligare en aktiesplit 2:1 och antalet aktier ökade till 292 444. I december 2020 överläts 37 878 egna aktier i samband med företagsförvärv och därefter uppgår antalet aktier i eget förvar till 254 566 av aktieslag B, motsvarande 0,9 procent av totalt aktiekapital.