25 juni 2020 19:45

Kommuniké från årsstämma 2020

Årsstämma har avhållits med aktieägarna i XANO Industri AB (publ) den 25 juni 2020 i Jönköping.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. 

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Tidigare styrelseledamot Stig-Olof Simonsson hade inför stämman meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 300 000 SEK till ordförande och 175 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 000 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande. Till revisor utsågs det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att fastställa de av styrelsen förslagna riktlinjerna för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen föranledda av tidigare genomförda lagändringar samt med anledning av kommande kompletteringar till regler om aktieägares rättigheter. För att ha beredskap att genomföra bolagsstämma utan fysiskt deltagande beslutades härutöver om tillägg som ger styrelsen möjligheter att inför en bolagsstämma besluta om poströstning och insamling av fullmakter.

Emission av konvertibler till anställda
Stämman fattade beslut om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 70 000 000 SEK fördelat på högst 850 000 konvertibler. Konvertiblerna löper från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna löper med ränta från och med den 1 oktober 2020. Räntan erläggs årsvis i efterskott och utgör STIBOR 3 månader med ett tillägg om 1,75 procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 september 2023 till och med den 12 september 2023. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120 procent av den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 10 augusti 2020 till och med den 14 augusti 2020, dock lägst 35 SEK. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 062 500 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av aktiekapitalet och 0,9 procent av röstetalet, baserat på dagens totala antal aktier. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Kommande rapporteringstillfällen
10 juli 2020              Delårsrapport januari – juni
5 november 2020    Delårsrapport januari – september
11 februari 2021      Bokslutskommuniké

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen 

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.