6 maj 2021 13:00

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet
»    Nettoomsättningen var 698 MSEK (538)
»    Rörelseresultatet uppgick till 103 MSEK (57)
»    Resultat före skatt uppgick till 104 MSEK (52) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 81 MSEK (40)
»    Resultat per aktie var 2:80 SEK (1:43)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

KONCERNEN
God tillväxt och stärkt lönsamhet sammanfattar koncernens utveckling under årets inledande kvartal. Samtliga affärsenheter redovisade högre omsättning och bättre resultat än i jämförelseperioden. Liksom under i stort sett hela föregående år hade coronapandemin endast en begränsad negativ påverkan på vår verksamhet. Inom affärsenheten Industrial Solutions ökade projektleveranserna väsentligt och genererade ett bra resultatutfall. Lönsamheten påverkades också positivt av en välbalanserad mix av kundspecifika uppdrag. För affärsenheten Precision Technology medförde medicintekniksektorns fortsatta uppgång i kombination med en successiv stabilisering inom andra områden en hög tillväxt. De nyförvärvade företagen presterade väl och bidrog till lönsamhetsförbättringen. Fordonsindustrins återhämtning hade en god inverkan på flera av företagen inom affärsenheten Industrial Products samtidigt som volymerna ökade även inom andra marknadssegment. Sammantaget för koncernen genererade ovanstående faktorer en bra tillväxt som med hög effektivitet och väl nyttjade resurser i våra verksamheter även resulterade i starka marginaler för perioden. I jämförelse med föregående års första kvartal ökade omsättningen med 30 procent, varav ungefär 24 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet förbättrades med 82 procent och rörelsemarginalen steg från 10,5 till 14,8 procent. Vinstmarginalen var 14,9 procent.

AFFÄRSENHETEN INDUSTRIAL PRODUCTS
Inom affärsenheten Industrial Products ökade omsättningen med 11 procent medan rörelseresultatet förbättrades med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Perioden präglades av en fortsatt god utveckling för företagens egna produkter och en stark återhämtning för leveranser till fordonssektorn. Även inom andra marknadssegment upplevdes en högre aktivitetsnivå. Tillväxten i kombination med ett effektivt resursutnyttjande stärkte affärsenhetens lönsamhet väsentligt. Hållbarhetsarbetet var högt prioriterat med många affärsenhetsgemensamma aktiviteter kring tillverkningsmetoder, material och cirkularitet. I samarbete med kunder startades också ett antal projekt där hållbarhet är ett av de mest väsentliga affärskriterierna.

AFFÄRSENHETEN INDUSTRIAL SOLUTIONS
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions steg med 26 procent medan rörelseresultatet förbättrades med 61 procent i relation till jämförelseperioden. Omfattande projektleveranser och löpande kundspecifika uppdrag gav en god tillväxt i perioden. Tidigare genomförda organisationsförändringar och fortsatt fokuserat arbete med effektivisering i alla led resulterade i stärkt lönsamhet. Berörda marknader utvecklades väl och geografiskt hade affärsenhetens företag stora framgångar i bland annat USA. Flera nya automationsuppdrag inom angränsande verksamhetsområden, bland annat kopplat till batterier för elektriska fordon, har erhållits. Projekten berör flera av affärsenhetens företag och goda samordningsmöjligheter finns. Våra företag begränsas fortsatt i fråga om eftermarknadsarbete och service till följd av coronapandemin. En viss fördröjning i projektavslut har också skett. Vår leveransförmåga är god men i några fall har kunder skjutit på installationer med hänvisning till rådande omständigheter.

AFFÄRSENHETEN PRECISION TECHNOLOGY
Inom affärsenheten Precision Technology redovisades en omsättningstillväxt om 76 procent, varav 35 procent tillkom via förvärv. Rörelseresultatet överträffade jämförelseperiodens med 169 procent. Samtliga företag i affärsenheten rapporterade starka siffror för kvartalet. En fortsatt god utveckling för medicintekniksektorn och flera andra teknikbranscher gav höga volymer med stabila resultatnivåer. Uppstart av serieproduktion för nya uppdrag påverkade lönsamheten ytterligare positivt. Föregående kvartals förvärv av Modellteknik och Lasertech innebar, förutom tillskott i omsättning och resultat, utökad teknikkompetens och kapacitet som stärker affärsenheten. Företagen upplevde ett generellt sett stabiliserat marknadsläge även om vissa områden fortsatt påverkas av osäkerheten kopplad till pandemin.

FRAMTIDA UTVECKLING
Vi har sett en fortsatt stor spridning av coronavirus runt omkring oss men har internt kunnat hantera situationen väl med förhållandevis få sjukdomsfall inom koncernen som följd. Vi ser dock fram emot att få uppleva de positiva effekterna av pågående vaccinationer i ett större perspektiv. Trots en hittills begränsad påverkan av pandemin finns det orosmoment. Den tidigare nämnda problematiken kring exempelvis installationer och serviceuppdrag runt om i världen är ett. Materialförsörjningen är ett annat. Generellt sett har det senare så här långt inte berört någon av våra affärsenheter i högre utsträckning.
    I närtid ser läget således fortsatt ljust ut för koncernen som helhet. Vårt målinriktade arbete med strategisk försäljning har varit framgångsrikt. Ett medvetet fokus på hållbara affärer i långsiktiga samarbeten med utvalda kunder har givit oss en stabil verksamhetsbas. Vi har lyckats ta affärer inom nya verksamhetsområden och flyttat fram våra positioner på flera geografiska marknader, vilket skapar potential för ytterligare tillväxt. Som exempel har vi under den senaste tiden haft en ökad försäljning utanför Europa och ser nu över möjligheterna att förstärka vår närvaro på bland annat den nordamerikanska marknaden. Vi har inlett samarbeten med aktörer relaterade till produktion av batterier till elektriska fordon och utvärderar förutsättningarna för mer omfattande satsningar avseende automationsuppdrag inom detta område. För att möta tillväxten fortsätter vi att investera i maskinkapacitet, lokaler, innovationer och personal. Efter en tids återhållsamhet med investeringar, i synnerhet under 2020, finns det dessutom ett uppdämt behov av förstärkningar inom olika områden. De nyförvärvade företagen Modellteknik och Lasertech har fått en bra start i koncernen. Förutsättningarna för samordningsfördelar är goda och vi ser redan nu påtagliga möjligheter till nya affärer. Detta gäller framför allt systerföretagen inom Precision Technology men även övriga koncernföretag kan dra nytta av den nya kompetensen. Vi fortsätter att löpande utvärdera potentiella förvärvsobjekt för att identifiera ny teknik och kompletterande verksamhetsområden som kan stärka oss inför framtida utmaningar.

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.