3 juni 2021 18:00

Kommuniké från årsstämma

Årsstämma har avhållits i XANO Industri AB (publ) den 3 juni 2021. Med anledning av en fortsatt hög spridning av coronaviruset genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna gavs före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt via post.

Utdelning
Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 2:50 SEK per aktie, totalt 72 481 352 SEK. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 juni 2021. Utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear den 10 juni 2021.

Styrelse och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 330 000 SEK till ordförande och 200 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 130 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning
Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Ersättningsrapport
Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för nyemission
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.

Kommande rapporteringstillfällen
13 juli 2021 – Delårsrapport januari – juni
27 oktober 2021 – Delårsrapport januari – september
10 februari 2022 – Bokslutskommuniké

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen 

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.