AFFÄRSIDÉ

XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster. XANO-koncernen omfattar nischade teknikföretag med industrin i Europa som huvudmarknad. XANO skapar värde för aktieägarna genom utövande av såväl aktivt ägande som målstyrning.

STRATEGI OCH MÅL

FINANSIELLA MÅL

STABIL LÖNSAMHET OCH HÖG TILLVÄXT
XANOs organiska tillväxt ska ligga på en högre nivå än den generella marknadstillväxten. Tillväxt ska också ske genom förvärv av verksamheter och företag. Vinstmarginalen ska uppgå till 8 % över tid. Soliditeten ska överstiga 30 %.

 

VISION

MARKNADSLEDARE INOM UTVALDA SEGMENT
XANO ska vara en ledande aktör inom utvalda marknadssegment. XANO ska skapa starka enheter av företag, där samordningsfördelar utnyttjas optimalt.

 

STRATEGI

UTVECKLA, FÖRVÄRVA OCH DRIVA NISCHADE TEKNIKFÖRETAG
XANO ska utveckla, förvärva och driva nischade företag och genom aktivt ägande skapa mervärde för aktieägarna. Tillverkningen ska ha ett högt teknikinnehåll med syfte att tillgodose kundens behov. För detta krävs att XANO arbetar inom väl definierade nischer. Servicenivå och leveransberedskap ska vara hög. Företagen ska eftersträva långa och varaktiga relationer med såväl kunder som leverantörer. XANO ska ha en tillräckligt stor marknadsandel inom respektive nisch för att vara en intressant partner för både kunder och leverantörer.

 

MARKNADSERBJUDANDE OCH VERKSAMHET

AVANCERAD TEKNIK FÖR UTVALDA MÅLGRUPPER
XANOs marknadserbjudande omfattar produktion och montering av komponenter och system med tillhörande tjänster samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av egna produkter. Koncernen har för närvarande verksamhet i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Enheterna arbetar inom väl definierade nischer och har hög kompetens inom sina respektive teknikområden. Den höga tekniska kompetensen gör det möjligt att skapa mervärde för kunderna.

 

VÄRDEORD

EMOTIONELLA OCH FUNKTIONELLA MERVÄRDEN
XANOs värdeord är drivkraft, långsiktighet och teknikkunnande. De ligger till grund för alla beslut som kan påverka koncernen.

 

MÅLUPPFYLLELSE

UTFALL ÖVERTRÄFFAR UTTALADE FINANSIELLA MÅL
Koncernens organiska tillväxt var 25 % och via förvärv tillkom ytterligare 16 % i omsättning under 2021. Vinstmarginalen uppgick till 13,8 %. Soliditeten var 38 % vid årets slut.