KONCERNENS VERKSAMHET

XANO är en industrikoncern som drivs av entreprenörer. Varje bolag inom koncernen har som mål att vara marknadsledande inom sin respektive nisch och kan genom hög tekniknivå och flexibilitet möta en krävande marknads behov och önskemål. Våra affärer kännetecknas av hållbarhet och långsiktighet och förutom våra kundspecifika uppdrag utvecklar vi även egna produkter och lösningar.

Läs mer om koncernen »

VÅRA MEDARBETARE

Medarbetarna är vår viktigaste resurs, det är deras kompetens och engagemang som ligger till grund för hela vår verksamhet.

Våra kunder efterfrågar en samarbetspartner med god förståelse för deras affär och ett utpräglat teknikkunnande som skapar verklig nytta. De kvalifikationerna finns hos våra medarbetare som genom sin kunskap och servicekänsla arbetar tillsammans med kunderna i långsiktiga partnerskap.

XANO ACADEMY

XANO academy är koncernens interna utbildningsarena. Syftet är att stärka XANO som arbetsgivare, investera i medarbetarna, skapa en plattform för interna nätverk, nå ökade konkurrensfördelar samt skapa ett forum för kommunikation och implementering av XANOs värdegrund. Utvecklingsprogrammen löper normalt över tolv månader och är uppdelade i sex tvådagarsmoduler med innehåll som är anpassat efter målgrupp och kompetensbehov.

Mer om vår akademi »

KONCERNEN I KORTHET

XANO-koncernen består av teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Varje enhet är lokalt förankrad och utvecklas efter egna förutsättningar. Samtidigt skapar koncerntillhörigheten samordningsfördelar för företagen och deras samarbetspartners. Förvärv är en viktig del av affärskonceptet, och sedan 1980 har över 60 verksamheter som kompletterar den befintliga, adderar teknikkompetens eller ger tillgång till nya marknadssegment förvärvats.

Egenutvecklade produkter och system
Flera av koncernens företag har under åren framgångsrikt utvecklat egna lösningar inom sina respektive kompetensområden. Inom Industrial Products finns exempelvis ett brett sortiment av egna båtar och marina produkter och inom affärsområdet Industrial Solutions finns egenutvecklade system som automatiserar och rationaliserar kundernas produktionsprocesser.

Kundspecifik tillverkning
En stor del av koncernens verksamhet är inriktad på direkta kunduppdrag. Det kan handla om projekt som omfattar allt från projektledning till montering och distribution. Det kan också handla om rena tillverkningstjänster som är koncentrerade kring olika metoder att utveckla produkter i metall och plast. Förutom detta erbjuder vi även logistiktjänster som lagerhållning, paketering och distribution.  

XANO_branscher_2021.png

XANO_2021_koncernoversikt.jpg

VÅRA FINANSIELLA MÅL

Stabil lönsamhet och hög tillväxt är kännetecknande för XANO. Koncernens organiska tillväxt ska ligga på en högre nivå än den generella marknadstillväxten. Tillväxten inom koncernen ska även ske genom förvärv av verksamheter och företag.

FÖRVÄRV

Förvärv utgör en väsentlig del av vårt affärskoncept och vi arbetar hela tiden aktivt med att söka upp nischade verksamheter som passar in i vår koncernprofil.

Läs mer » 

AFFÄRSKONCEPT

XANO utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med unika eller marknadsledande produkter och system med tillhörande tjänster.

Läs mer »

LEDNING

XANOs koncernledning utgörs av VD Lennart Persson och CFO Marie Ek Jonsson. 

Ansvariga för koncernens affärsenheter Industrial Products, Industrial Solutions och Precision Technology är Matz Svensson, Frans Augustijn och Peter Elgh.

Kontaktuppgifter »