BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisor samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

ÅRSSTÄMMA 2023

Årsstämman avhölls torsdagen den 11 maj 2023 kl. 16:00 i Rydbergsalen i Elmia Kongress & Konserthus på Elmiavägen 15 i Jönköping.

Dokument »