BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisor samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

ÅRSSTÄMMA 2022

Årsstämma avhölls torsdagen den 12 maj 2022 kl. 16:00 i Rydbergsalen i Elmia Kongress & Konserthus på Elmiavägen 15 i Jönköping. 

Mer information och handlingar »

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämman avhölls torsdagen den 3 juni 2021.

Med anledning av en fortsatt hög spridning av coronaviruset genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägare hade möjlighet att delta genom att rösta per post före stämman.

Årsstämma 2021 »