BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisor samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Kallelse till bolagsstämma ska enligt bolagsordningen ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämma avhålls torsdagen den 3 juni 2021 kl. 15:00 i Jönköping.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ha inkommit med sådan begäran till bolaget senast den 15 april 2021 för att ärendet ska kunna tas in i kallelsen. Begäran sänds till bolaget under adress: XANO Industri AB, Att. Årsstämma 2021, Industrigatan 14 B, 553 02 Jönköping eller via epost till ir@xano.se med ”Årsstämma 2021” som ämne. 

ÅRSSTÄMMA 2020

Årsstämma avhölls torsdagen den 25 juni 2020 kl. 16:00 på First Hotel Jönköping, M2 Center, Ryhovsgatan 3-5 i Jönköping.

Via länken nedan hittar du dokument rörande stämman. Du kan också se en inspelad version av VD:s anförande.

Årsstämma 2020 »