STYRELSE

Styrelsens uppdrag är att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter. 

XANOs styrelse består för närvarande av sju ledamöter: Fredrik Rapp (ordförande), Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert, Anna Benjamin, Jennie Hammer Viskari och Pontus Cornelius. Fredrik Rapp och Anna Benjamin bedöms vara beroende i förhållande till större ägare i egenskap av ägare. Detsamma gäller vid en samlad bedömning även Petter Fägersten. Övriga ledamöter bedöms vara oberoende i förhållande till såväl större ägare som bolaget och bolagsledningen.

Mer information »

KONCERNLEDNING

XANOs koncernledning utgörs av VD/koncernchef Lennart Persson och finanschef Marie Ek Jonson.

Mer information »

REVISOR

Årsstämman 2022 valde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig, för mandatperioden till och med årsstämman 2023.

Mer information »

VALBEREDNING

XANOs valberedning utgörs av Ulf Hedlundh (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Mer information »

BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas på bolagsstämman, som är XANOs högsta beslutade organ.

Vid årsstämman, som normalt hålls i Jönköping i maj månad, fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och revisor samt behandlas andra lagstadgade ärenden liksom förslag från styrelse och aktieägare.

Mer information »

BOLAGSSTYRNING

Av aktiebolagslagen följer att det i bolaget ska finnas tre beslutsorgan: bolagsstämma, styrelse och verkställande direktör. Det ska också finnas ett kontrollorgan, revisor, som utses av bolagsstämman. I lagen anges vilka uppgifter respektive organ har och vilket ansvar de personer har som ingår i bolagsorganen. Koden kompletterar lagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för bolagen att avvika från dessa om detta i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning.

Mer information »