Riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor avseende ledande befattningshavare

Ett långsiktigt engagemang från ledande befattningshavare är vitalt för en framgångsrik implementering av bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och tillvaratagandet av bolagets intressen på lång sikt. För att lyckas rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare krävs att bolaget har möjlighet att erbjuda konkurrenskraftig ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Gällande riktlinjer ska säkerställa att bolagets ersättning till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig och baseras på marknadsmässiga villkor.

Riktlinjerna omfattar ersättnings- och andra anställningsvillkor för styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2022 och för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter och gälla tills vidare, dock som längst till årsstämman 2026.

Riktlinjerna avser inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Aktuella riktlinjer »

Konvertibelprogram

2020/2023

Årsstämman beslutade den 25 juni 2020 att godkänna styrelsens förslag om emission av högst 850 000 konvertibler om sammantaget nominellt högst 70 000 000 SEK, med löptid från den 1 oktober 2020 till den 30 september 2023.

Rätt att teckna konvertiblerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, personer som var tillsvidareanställda i XANO Industri AB eller dess dotterbolag. Som tillsvidareanställda räknades även personer som senast vid teckningstidens utgång hade träffat avtal om kommande tillsvidareanställning. 

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Anmälan om teckning gjordes under perioden 27 augusti till 3 september 2020. Intresset för konvertibelprogrammet var stort och emissionen övertecknades till ca 160 procent. Anställda inom XANO-koncernen har tilldelats 573 756 konvertibler till kurs 122 SEK motsvarande nominellt 69 998 232 SEK. Efter genomförd aktiesplit 2:1 i juni 2022 är konverteringskursen 61 SEK och antalet konvertibler 1 147 512.

Konvertibelräntan uppgår till STIBOR 3M med tillägg av 1,75 procentenheter och erläggs årsvis i efterskott. Varje konvertibel kan under perioden 1 september till 12 september 2023 konverteras till en aktie av serie B i XANO Industri AB. Om samtliga konvertibler konverteras till aktier, blir utspädningen cirka 1,9 procent av aktiekapitalet och cirka 0,6 procent av röstetalet baserat på dagens totala antal aktier.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.