Riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor avseende ledande befattningshavare

Ett långsiktigt engagemang från ledande befattningshavare är vitalt för en framgångsrik implementering av bolagets affärs- respektive hållbarhetsstrategi och tillvaratagandet av bolagets intressen på lång sikt. För att lyckas rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare krävs att bolaget har möjlighet att erbjuda konkurrenskraftig ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. Gällande riktlinjer ska säkerställa att bolagets ersättning till ledande befattningshavare är konkurrenskraftig och baseras på marknadsmässiga villkor.

Riktlinjerna omfattar ersättnings- och andra anställningsvillkor för styrelseledamöter, verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2020 och för ändringar i pågående anställningsavtal som sker därefter och gälla tills vidare, dock som längst till årsstämman 2024.

Riktlinjerna avser inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Aktuella riktlinjer »

Konvertibelprogram

2016/2020

Per den 1 juli 2016 emitterades konvertibler om nominellt 62 130 000 SEK till anställda inom XANO-koncernen. Under perioden 1–12 juni 2020 anmäldes nominellt 57 776 921:50 SEK för konvertering till aktier av serie B. Konverteringskursen var 54:50 SEK och antalet nya aktier av serie B som tillkom till följd av konverteringen uppgick till 1 060 127. 


2020/2023

Vid senaste årsstämman fattades beslut om emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 70 000 000 SEK fördelat på högst 850 000 konvertibler. Konvertiblerna löper från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2023. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag. Konvertiblerna löper med ränta från och med den 1 oktober 2020. Räntan erläggs årsvis i efterskott och utgör STIBOR 3 månader med ett tillägg om 1,75 procentenheter. Konvertering till aktier av serie B kan ske från och med den 1 september 2023 till och med den 12 september 2023. Varje konvertibel ger rätt till konvertering till en (1) ny aktie av serie B, till en konverteringskurs motsvarande 120 procent av den för aktier av serie B på Nasdaq Stockholms officiella kurslista noterade volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 10 augusti 2020 till och med den 14 augusti 2020, dock lägst 35 SEK. Vid full anslutning kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 062 500 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,8 procent av aktiekapitalet och 0,9 procent av röstetalet, baserat på dagens totala antal aktier.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolagets medarbetare är en mycket värdefull tillgång. Ett personligt och långsiktigt ägarengagemang hos medarbetarna förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatet och därmed höja motivationen. Det är fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda medarbetarna en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Incitamentsprogram

Det finns inga utestående aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.