Lennart Persson

VD och koncernchef

Född 1968, anställd 1998.

Huvudsaklig utbildning:
Ingenjörsexamen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
CIO Eldon Vasa, affärsutveckling ITAB, VD ITAB Kaluste och ITAB Plast.

Innehav i XANO:
148 000 B-aktier (eget och närståendes) och 116 936 interimsaktier (B).

Väsentliga innehav eller delägarskap i till XANO närstående företag:
Inga.