Lennart Persson

VD och koncernchef

Född 1968, anställd 1998.

Huvudsaklig utbildning:
Ingenjörsexamen.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:
CIO Eldon Vasa, affärsutveckling ITAB, VD ITAB Kaluste och ITAB Plast.

Innehav i XANO:
408 000 B-aktier (eget innehav och innehav via närstående). Nom. 5 144 862 SEK konvertibler motsvarande 84 342 B-aktier.

Väsentliga aktieinnehav eller delägarskap i till bolaget närstående företag:
Inga.