REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska enligt bolagsordningen registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad, utses av bolagsstämman.

Årsstämman 2022 utsåg det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig, till bolagets revisor för mandatperioden till och med årsstämman 2023.