REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning, koncernredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska enligt bolagsordningen registrerat revisionsbolag eller en till två revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad, utses av bolagsstämman.

Årsstämman 2020 valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig, för mandatperioden till och med årsstämman 2021. Joakim Falck (f 1972) fick uppdraget som huvudansvarig revisor för XANO första gången vid årsstämman 2015.