VALBEREDNING

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Efter förslag från huvudaktieägarna Anna Benjamin och Pomona‑gruppen AB, som tillsammans representerade 87 procent av rösterna och 56 procent av kapitalet i XANO, utsågs vid årsstämman 2022 en val­beredning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag i enlighet med 4.1 särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisor.
Valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor ska innehålla revisionsutskottets rekommendation.

Instruktion för valberedningen återfinns i protokollet från årsstämman.