VALBEREDNING

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Efter förslag från huvudaktieägarna Anna Benjamin och Pomona‑gruppen AB, som tillsammans representerade 88 procent av rösterna och 59 procent av kapitalet i XANO, utsågs vid årsstämman 2019 en val­beredning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Anders Rudgård och Anna Benjamin.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2020 är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, revisor, mötesordförande vid stämman samt styrelse- och revisionsarvoden. I sitt förslag till styrelse ska valberedningen föreslå de för bolaget mest kvalificerade styrelseledamöterna utifrån en samlad bedömning kring relevant kompetens och erfarenhet samt därutöver särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har vid sitt förslag särskilt följt och beaktat punkt 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Valberedningen har utvärderat styrelsens arbete med hjälp av dels en enkätundersökning och dels personliga samtal med styrelsens ledamöter. Resultatet av utvärderingen har delgivits styrelsens ordförande.

Valberedningen har haft tre möten inför sitt förslag till årsstämman 2020, vilkas beslut har sammanfattats i ett beslutsprotokoll. Därtill har löpande kontakter förts mellan ledamöterna i Valberedningen.