VALBEREDNING

Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor i syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.

Efter förslag från huvudaktieägarna Anna Benjamin och Pomona‑gruppen AB, som tillsammans representerade 87 procent av rösterna och 56 procent av kapitalet i XANO, utsågs vid årsstämman 2020 en val­beredning bestående av Ulf Hedlundh som ordförande, Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Valberedningens uppgift inför årsstämman 2021 är att föreslå styrelseordförande och styrelseledamöter, revisor, mötesordförande vid stämman samt styrelse- och revisionsarvoden. I sitt förslag till styrelse ska valberedningen föreslå de för bolaget mest kvalificerade styrelseledamöterna utifrån en samlad bedömning kring relevant kompetens och erfarenhet samt därutöver särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen har vid sitt förslag särskilt följt och beaktat punkt 4.1 i Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till XANOs styrelse kan kontakta valberedningens ordförande Ulf Hedlundh via telefon 08-440 37 70 eller epost ulf.hedlundh@svolder.se. För att inkomna förslag ska kunna behandlas i vederbörlig ordning, bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2021.