5 november 2020 13:00

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

DELÅRSPERIODEN
»    Nettoomsättningen var 1 609 MSEK (1 608)
»    Rörelseresultatet uppgick till 191 MSEK (184)
»    Resultat före skatt uppgick till 175 MSEK (172) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 135 MSEK (133)
»    Resultat per aktie var 4:77 SEK (4:75)

TREDJE KVARTALET
»    Nettoomsättningen var 525 MSEK (463)
»    Rörelseresultatet uppgick till 65 MSEK (39)
»    Resultat före skatt uppgick till 59 MSEK (36) 
»    Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (27)
»    Resultat per aktie var 1:57 SEK (0:95)

Viktiga händelser under perioden
»    Begränsad påverkan av covid-19-pandemin
»    Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas
»    Konvertering av personalkonvertibler 2016/2020 genomförd
»    Teckning av personalkonvertibler 2020/2023 genomförd

Händelser efter balansdagen
»    Förvärv av Modellteknik

VD:S KOMMENTARER TILL KONCERNENS UTVECKLING UNDER PERIODEN

Koncernen
Våra företag presterade sammantaget koncernens starkaste tredje kvartal hittills. Jämfört med föregående år var tillväxten drygt 13 procent och rörelseresultatförbättringen 65 procent. För hela niomånadersperioden innebär det att omsättningen matchar utfallet under den starka jämförelseperioden samtidigt som lönsamheten har förstärkts.
     Vi upplevde en viss generell stabilisering i efterfrågan inom flera marknadssektorer samtidigt som den indikerade uppgången inom medicinteknik var större än väntat. Aktivitetsnivån avseende automationsprojekt inom förpacknings- och livsmedelsindustrin var fortsatt hög. Fordonsbranschen stabiliserades ytterligare och volymerna närmar sig tidigare prognostiserade nivåer.
    Den pågående pandemins effekter på koncernens ekonomiska utfall har varit begränsade. Däremot har virusutbredningen inneburit att en rad omställningsåtgärder varit nödvändiga att genomföra. Inledningsvis handlade det framför allt om en anpassning av personalresurserna utifrån de abrupt sjunkande produktionsvolymerna som delar av verksamheten drabbades av. Här har de statliga stödåtgärderna minimerat den negativa resultatpåverkan. För att fortsättningsvis hålla i våra marginaler under pandemins utdragna förlopp, har arbetet med att uppnå en minskad kostnadsbelastning och samtidigt optimera våra säljaktiviteter efter de nya förutsättningarna intensifierats. 
    I relation till jämförelseperioden ökade omsättningen marginellt samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med drygt 3 procent. Rörelsemarginalen steg från 11,5 till 11,8 procent. Vinstmarginalen var 10,9 procent (10,7) och överträffade fortsatt vårt långsiktiga mål om minst 8 procent.

Affärsenheten Industrial Products
 Inom affärsenheten Industrial Products sjönk omsättningen med knappt 14 procent medan rörelseresultatet försämrades med 13 procent i förhållande till jämförelseperioden. Rörelsemarginalen var 13,5 procent (13,4). Affärsenhetens egenutvecklade produkter inom framför allt segmenten infrastruktur och marin har fortsatt att utvecklas väl, vilket i hög grad bidragit till de sammantaget stärkta marginalerna. Omsättningstappet i förhållande till föregående år är huvudsakligen relaterat till fordonsindustrins nedstängning under våren. Efter en successiv återhämtning är leveranserna inom denna sektor nu tillbaka på mer normala nivåer.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningen inom affärsenheten Industrial Solutions ökade med knappt 7 procent medan rörelseresultatet förbättrades med drygt 18 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var 12,0 procent (10,8). Högre effektivitet och flexibilitet har bidragit till successivt förbättrad lönsamhet. Företagen har också haft god nytta av ett fördjupat utbyte inom affärsenheten. Volymerna avseende kundspecifika uppdrag har ökat jämfört med föregående år. Inflödet av projektorder har varit fortsatt gott, även om det inom vissa områden alltjämt råder avvaktande förhållanden. Föreliggande reserestriktioner har i första hand påverkat försäljningsarbetet medan installationer hittills har kunnat genomföras enligt plan i de allra flesta fall.

Affärsenheten Precision Technology
Affärsenheten Precision Technology redovisade sammantaget en marginellt högre omsättning medan rörelseresultatet understeg jämförelseperiodens med 9 procent. Rörelsemarginalen var 16,8 procent (18,6). Det var alltjämt stora variationer mellan företagen och berörda kundsegment. Inom medicintekniksektorn var trycket fortsatt högt och flera andra branscher visar en något uppåtgående trend. Affärsenhetens företag har arbetat vidare med optimering av respektive organisation och dess resurser samt genomfört fortsatta kapacitetsförstärkningar. Efter balansdagen har affärsenhetens verksamhet kompletterats med Modellteknik som har spetskompetens inom avancerad skärande bearbetning och formtillverkning.

Framtida utveckling
Omställningen efter förändrade förutsättningar har fungerat väl. Vår decentraliserade och entreprenörsstyrda affärsmodell med tre affärsenheter, där beslut fattas nära verksamheten, har gjort det möjligt att snabbt förändra arbetssätt och samtidigt ha god kostnadskontroll. Vårt långsiktiga arbete med strategiska kunder och uppdrag har givit oss en god grund att stå på. Inom koncernens globala projektverksamhet har installationer så här långt kunnat genomföras som planerat men ytterligare inskränkningar i rörelsefriheten till följd av coronapandemin kan innebära svårigheter att fullfölja leveransåtaganden i utsatta områden. Eftermarknad och service har redan påverkats i hög grad med minskad försäljning som följd. Inom dessa områden jobbar vi med att hitta alternativa lösningar. Vi har tillsatt ytterligare resurser för marknadsbearbetning och höjt aktivitetsnivån när det gäller strategisk försäljning. Produkt- och teknikutveckling är också fortsatt en viktig del av vårt dagliga arbete. Här inkluderas vårt hållbarhetsarbete med fokus på mer energi- och resurseffektiv tillverkning och miljövänliga material samt ökad återvinning och cirkularitet. 
    Utvärdering av intressanta verksamheter att införliva i koncernen pågår ständigt. Efter balansdagen har vi genomfört ett kompletterande förvärv inom Precision Technology som ytterligare stärker oss som grupp. 
    Pandemins långsiktiga effekter på vår verksamhet är svårbedömda. Med beaktande av utvecklingen så här långt och den goda orderingången under de senaste månaderna väntar vi oss dock ett fortsatt starkt utfall i närtid. Att i detta utmanande omvärldsläge kunna prestera goda marginaler är ett styrkebesked. Därför vill jag på nytt rikta ett varmt tack till koncernens alla medarbetare för deras engagemang och lojalitet.

Lennart Persson
VD och koncernchef

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.