11 februari 2021 13:00

Bokslutskommuniké 2020

Helåret
»    Nettoomsättningen var 2 239 MSEK (2 128)
»    Rörelseresultatet uppgick till 274 MSEK (229)
»    Resultat före skatt uppgick till 251 MSEK (211)
»    Resultat efter skatt uppgick till 195 MSEK (163)
»    Resultat per aktie var 6:86 SEK (5:85)
»    Föreslagen utdelning 2:50 SEK (-) per aktie

Fjärde kvartalet
»    Nettoomsättningen var 630 MSEK (520)
»    Rörelseresultatet uppgick till 83 MSEK (45)
»    Resultat före skatt uppgick till 76 MSEK (39)
»    Resultat efter skatt uppgick till 60 MSEK (30)
»    Resultat per aktie var 2:09 SEK (1:10)

Viktiga händelser under perioden
»    Konvertering av personalkonvertibler 2016/2020
»    Teckning av personalkonvertibler 2020/2023
»    Förvärv av Modellteknik
»    Förvärv av Lasertech

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

Koncernen
Efter fyra bra kvartal, med särskilt stark utveckling under det andra halvåret, kan vi summera 2020 som koncernens bästa hittills. Samtliga affärsenheter överträffade föregående års resultatnivåer och visade förbättrade marginaler. Många av koncernföretagen flyttade fram sina marknadspositioner och vi genomförde två kompletterande förvärv inom Precision Technology, som ytterligare stärker oss som grupp.
    Engagerade företagsledningar och medarbetare utgör grunden i vår organisation, som omfattar tre affärsenheter i en decentraliserad och entreprenörsstyrd struktur. Verksamheten präglas av ett tydligt fokus på lönsam tillväxt genom långsiktigt arbete med strategiska kunder och uppdrag. Vår framgångsrika affärsmodell är den främsta anledningen till att effekterna av den utdragna coronapandemin endast hade en marginell påverkan på årets konsoliderade utfall. För några enskilda koncernföretag medförde pandemin dock stora utmaningar, främst i form av väsentligt lägre volymer till fordonssektorn. Aktiviteter kopplade till eftermarknad och service hämmades av begränsningar i rörelsefriheten, vilket också dämpade tillväxttakten. Här har vi jobbat aktivt med att hitta alternativ till traditionella arbetssätt. Samtidigt har ytterligare resurser för marknadsbearbetning tillsatts och aktivitetsnivån inom strategisk försäljning höjts. Arbetet med produkt- och teknikutveckling har varit fortsatt högt prioriterat och även omfattat vår strävan efter att uppnå en mer resurseffektiv tillverkning samt ökad återvinningsgrad och cirkularitet.
    För helåret uppgick omsättningstillväxten till 5 procent, varav drygt 4 procent var organisk. I förhållande till föregående år ökade rörelseresultatet med 19 procent medan rörelsemarginalen steg från 10,8 till 12,2 procent. Vinstmarginalen var 11,2 procent (9,9), vilket innebär att vårt uttalade mål om 8 procent väl överträffades. Ett högt kassaflöde befäste koncernens goda finansiella ställning ytterligare.
    Utfallet under det fjärde kvartalet var starkt och överträffade jämförelsetalen för motsvarande period föregående år. Även marknadsmässigt avslutades året på ett stabilt sätt och medförde ett sammantaget förbättrat orderläge i förhållande till förra årsskiftet.

Affärsenheten Industrial Products
Inom affärsenheten Industrial Products minskade omsättningen med knappt 10 procent medan rörelseresultatet marginellt översteg fjolårets utfall. Rörelsemarginalen var 13,8 procent (12,4). En fördelaktig mix med ökad andel egenutvecklade produkter inom segmenten infrastruktur och marin påverkade marginalerna positivt. Volym-minskningen gentemot föregående år förklaras i all huvudsak av vårens produktionsstopp hos fordonstillverkare. Efterfrågan inom denna sektor hade vid årsskiftet i stort sett återgått till tidigare prognostiserade nivåer. Organisationsanpassningar i kombination med effektivitetsförbättringar och statliga stödåtgärder minimerade resultatpåverkan av omsättningsbortfallet.

Affärsenheten Industrial Solutions
Omsättningstillväxten inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 11 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 31 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen var 12,6 procent (10,6). Projektleveranserna till förpacknings- och livsmedelsindustrin ökade väsentligt och gav stärkta marginaler. De kundspecifika uppdragen hade en balanserad mix och bidrog tillsammans med effektivitetsförbättringar även de i hög grad till affärsenhetens goda resultatutveckling. Försäljnings- och eftermarknadsaktiviteter har begränsats av restriktioner kopplade till pandemin medan installationer så här långt huvudsakligen kunnat genomföras som planerat.
Affärsenheten Precision Technology
Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 11 procent högre omsättning, varav drygt 5 procent var organisk tillväxt, och ett rörelseresultat som översteg jämförelseperiodens med 12 procent. Rörelsemarginalen var 16,3 procent (16,2). Utvecklingen under året skiftade väsentligt mellan företagen inom affärsenheten utifrån respektive kundprofil. Leveranser kopplade till medicintekniksektorn ökade kraftigt medan volymer relaterade till bland annat fordonsindustrin minskade. Fortsatta resursförstärkningar genomfördes via maskininvesteringar och utökade produktionsytor. Två företagsförvärv mot slutet av året adderar ny teknik och introducerar ytterligare kundsegment.

Framtida utveckling
Det är svårt att bedöma hur den pågående pandemin kommer att påverka koncernens verksamhet på längre sikt. Vi har generellt sett haft en stark försäljning under de senaste månaderna och vår samlade orderstock ligger på en högre nivå idag än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Genom ett uttalat fokus på marknadsbearbetning har vi kunnat flytta fram våra positioner och bedömer att vi inom alla tre affärsenheter växer mer än marknaden. Vår finansiella ställning är god. Detta talar för en fortsatt stabil utveckling på kort och medellång sikt. Det finns dock utmaningar. För närvarande är det framför allt rådande reserestriktioner som kan begränsa våra möjligheter att genomföra installationer och viktiga möten med kunder. Även eftermarknadsaktiviteterna berörs i hög grad. Samtidigt finns det förbättringspotential hos några av koncernens företag som upplevde särskilda påfrestningar under det gångna året men nu får mer positiva signaler från sina kunder. Vi ser också att det finns goda förutsättningar för ytterligare strategiska förvärv som kan ge tillgång till nya marknadssegment och tillföra kompletterande teknikkompetens.

Tack
Slutligen vill jag återigen uttrycka min uppskattning och tacksamhet för den fantastiska arbetsinsats som koncernens medarbetare gemensamt presterat.

Lennart Persson
VD och koncernchef

IR-kontakt

Lennart Persson
VD och koncernchef

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden

Tack, vi har tagit emot din anmälan.

Ett fel uppstod när prenumerationen skulle skicka. Vänligen försök igen senare.