UTVECKLINGEN UNDER PERIODEN
 

Organisk tillväxt med 28 procent

Omsättningsökning med 41 procent

God utveckling för våra egna produkter och lösningar

Projektrelaterad verksamhet representerar en högre andel av totala volymer

Ett stabilt marknadsläge inom samtliga affärsenheter

OM VI SER FRAMÅT . . .

Ett stabilt marknadsläge med god orderingång inom samtliga affärsenheter ger oss anledning att hålla fast vid vår tidigare bedömning att koncernen som helhet ser ut att kunna prestera fortsatt väl i närtid. 

Våra fokusområden och strategier ligger fast. De ger oss en bra grund för kommande aktiviteter där gemensamma projekt och kunskapsutbyte inom affärsenheterna prioriteras högt. Tidigare genomförda och nu pågående utvecklingsprogram inom XANO Academy förbättrar våra förutsättningar att identifiera synergier och skapa givande samarbeten på flera plan.

Koncernen växer och vi fortsätter våra investeringsprogram för att kapacitetsmässigt kunna svara upp mot kundernas önskemål. Förstärkning av resurser sker både personellt och maskinellt samt genom utökning av fabriksytor. Parallellt pågår arbetet med att långsiktigt hållbarhetssäkra produkter och produktion via såväl interna aktiviteter som värdefulla samarbeten med kunder.

Utvärdering av potentiella förvärvsobjekt är liksom tidigare en ständigt pågående process. Vi har en väl genomarbetad urvalsmodell för identifiering av företag med verksamhet som så optimalt som möjligt kompletterar vår befintliga och samtidigt har förutsättningar för såväl organisk tillväxt som teknikutveckling.

XANO_2021-Q3_SVE.jpg