Bolagsstyrningsmodell

Bolagsstyrningen i svenska börsbolag regleras av en kombination av skrivna regler och praxis. Regelverket utgörs i första hand av Aktiebolagslagen och de regler som gäller på den reglerade marknad på vilken bolagets aktier är upptagna till handel. Dessutom omfattas alla noterade svenska bolag sedan 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning (”koden”) med senast reviderade version gällande från den 1 januari 2020. www.bolagsstyrning.se

BOLAGSSTYRNING I XANO

XANO Industri AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, vars övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för aktieägare och andra intressenter. XANOs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. De informationskrav som XANO härigenom har att uppfylla finns i det av börsen utgivna ”Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares”.

XANO omfattas sedan 2008 av koden.

Aktuell bolagsordning »

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten beskriver XANOs bolagsstyrning, ledning och förvaltning samt den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen.

Läs den senaste bolagsstyrningsrapporten »
 

Arkiv