XANO Academy

XANO Academy är koncernens interna utbildningsarena. Syftet med akademin är att stärka och profilera XANO som arbetsgivare, investera i medarbetarna, möjliggöra en plattform för interna nätverk, få ökade konkurrensfördelar samt skapa ett forum för kommunikation och implementering av XANOs värdegrund.

Utvecklingsprogrammen löper normalt över tolv månader och är uppdelade i sex tvådagarsmoduler med innehåll anpassat efter målgruppens struktur och kompetensbehov. 

Sedan starten har 79 medarbetare genomgått utbildning inom XANO Production School, med inriktning mot olika grupper produktionspersonal. 16 medarbetare med säljinriktning har slutfört XANO Sales School och 90 ledare XANO Management School. Under 2020 deltar ytterligare 40 personer i ledarutbildningen.

Ledarskap
Engagerade och ansvarsfulla medarbetare skapar förutsättningar för en hållbar verksamhet. För att uppnå det krävs duktiga ledare som ser potentialen i såväl individer som grupper. För oss handlar det om att bygga långsiktiga och välmående relationer, där ledarskapet blir ett verktyg för att nå mål, lösa uppgifter och skapa resultat. Mot den bakgrunden arbetar vi aktivt med ledarskapsfrågor och kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling
Vår målsättning är att alla medarbetare ska ha rätt kompetens. Koncernens företag strävar ständigt efter att bygga på medarbetarnas kunnande, bland annat genom utbildningsprogram inom XANO Academy.

Ett program som engagerade VD i samtliga koncernföretag påbörjades i juni 2018 och avslutades i maj 2019. Innehållet omfattade ämnen som bland annat ledarskap, employer branding, strategi och digitalisering.

I oktober 2019 startade XANO Management Program för medarbetare i olika ledande roller inom försäljning, kvalitet och HR. Två grupper med totalt 40 deltagare kommer att fördjupa sig inom de områden som ingick i programmet för VD.