KVARTALET I KORTHET

God tillväxt och stärkt lönsamhet

Högre omsättning och bättre resultat i samtliga affärsenheter

Projektleveranserna ökade väsentligt

Fortsatt uppgång inom medicintekniksektorn

Återhämtning inom fordonsindustrin

Hög effektivitet och väl nyttjade resurser i våra verksamheter

OM VI SER FRAMÅT

I närtid ser läget fortsatt ljust ut för koncernen som helhet. Vårt målinriktade arbete med strategisk försäljning har varit framgångsrikt. Ett medvetet fokus på hållbara affärer i långsiktiga samarbeten med utvalda kunder har givit oss en stabil verksamhetsbas.

Vi har lyckats ta affärer inom nya verksamhetsområden och flyttat fram våra positioner på flera geografiska marknader, vilket skapar potential för ytterligare tillväxt. Som exempel har vi under den senaste tiden haft en ökad försäljning utanför Europa och ser nu över möjligheterna att förstärka vår närvaro på bland annat den nordamerikanska marknaden.

Vi har inlett samarbeten med aktörer relaterade till produktion av batterier till elektriska fordon och utvärderar förutsättningarna för mer omfattande satsningar avseende automationsuppdrag inom detta område.

För att möta tillväxten fortsätter vi att investera i maskinkapacitet, lokaler, innovationer och personal. Potentiella förvärvsobjekt utvärderas löpande för att identifiera ny teknik och kompletterande verksamhetsområden som kan stärka oss inför framtida utmaningar.

XANO_2021-Q1_SVE.jpg